Souhlas se zpracováním osobních údajů

Já, níže podepsaný, uděluji tímto souhlas

Obchodní firma: Purple Technology s.r.o.
IČO: 29364973
Sídlo: Masarykova 410/28, Brno-město, 602 00 Brno
Sp.zn.: C 75634 vedená u Krajského soudu v Brně

(dále jen „Správce“ nebo „Společnost“),

aby ve smyslu nařízení EU 2016/679, o ochraně osobních údajů (dále jen „GDPR“) zpracovával následující osobní údaje:

 • Adresní a identifikační údaje (jméno, příjmení, tituly, datum narození, adresa trvalého pobytu).
 • Kontaktní údaje (telefonní číslo, e-mail).
 • Životopis, motivační dopis.
 • Údaje vzešlé z testů – výsledky a poznatky z testů, které uchazeč absolvoval v rámci náborového procesu.
 • Pracovní reference – doporučení od předchozích zaměstnavatelů, včetně údajů vzešlých z jejich ověření.
 • Další informace (např. poznatky z pohovorů či další informace, které nám uchazeč sdělí).
 • Informace, které se uchazeč dobrovolně rozhodne sdílet se Společností v rámci náborového procesu – rozsah této množiny osobních údajů bude velmi individuální, neboť závisí na tom, které osobní údaje se rozhodne Společnosti sdělit (Příklad: Společnost nevyžaduje od uchazečů o zaměstnání zaslání fotografie, popř. sdělit rodné číslo. Nelze však vyloučit, že někteří uchazeči svou fotografii nebo rodné číslo Společnosti zašlou jako např. součást svého životopisu.).

(dále jen „Osobní údaje“)

Na základě procesu náboru pracovní pozice v souladu s vnitřním předpisem - prohlášení o zpracování osobních údajů uchazečů (dále jen „Vnitřní předpis“), jsem poskytl Osobní údaje Správci za účelem:

 • Nábor zaměstnanců na nové či uvolněné pracovní pozice (Recruitment).

V rámci výběrového řízení je správce oprávněn zpracovávat Osobní údaje na základě jeho oprávněného zájmu (i bez souhlasu) po dobu 1 roku.

Správce zamýšlí mé Osobní údaje zpracovávat za účelem obsazení v budoucnosti vypsaných jiných pracovních pozicí, popř. přímo nahrazení vítězného uchazeče, po delší dobu. Tento souhlas je udělen na dobu 5 let. Tento souhlas je možné prodloužit.

S výše uvedeným zpracováním uděluji svůj výslovný souhlas. Souhlas mohu vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním emailu nebo dopisu na kontaktní údaje společnosti:

 • Adresa pro fyzické doručování: Masarykova 410/28, Brno 602 00
 • Email: HR@purple-technology.com
 • Email: dpo@Purple-technology.com

Zpracování osobních údajů je prováděno výlučně Správcem. Osobní údaje však pro Správce mohou zpracovávat i tito externí Zpracovatelé:

 • Poskytovatelé softwaru.
 • Případně další poskytovatelé a subjekty spolupracující se Správcem v oblasti účetnictví a práva.

Beru na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů mám právo:

 • Souhlas kdykoliv odvolat.
 • Požadovat po Správci informaci, jaké osobní údaje zpracovává.
 • Vznést námitku proti zpracování.
 • Vyžádat si u Správce přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit.
 • Požadovat po Správci výmaz těchto osobních údajů.
 • V případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na Správce nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Údaje nebudou předávané do třetích zemí.

VÝSLOVNĚ SOUHLASÍM S VÝŠE UVEDENÝM